IC PACT Cardiaal Aritmie

Inleiding

 • ECG dient: ter signalering van prodromen en stille ischemie
 • Verifieer aritmie altijd op meerdere afleidingen (DD technische signaalbron)
 • Basisgegeven: positieve uitslagen duiden stroom naar een lead toe
 • Basisgegeven: standaard papier snelheid is 25 mm/s = 40ms/mm (frequentie is 300/ aantal 5mm vakken)
 • Localisatie:
  • Rechts: AVR
  • Links: I en AVL
  • Onder: II, III en AVF
 • Classificatie van aritmie:
  • Ectopische “automatische”
  • Abberante geleiding: met name re-entry
 • Beoordeling aritmie: regelmaat, QRS tijd, P golven

 

Fysiologie

  • Fase 0: Na+ influx depolariseert
  • Fase 1: Tijdelijke K+ efflux repolariseert
  • Fase 2: Overlappend depolariseert trage Ca2+ influx  (netto plateau) (Noradrenaline werkt op de snelheid in). Ca2+ verhoging geeft de spier contractie
  • Fase 3: Snelle K efflux repolariseert volledig
  • Fase 4: NaK pomp herstelt uitgangssituatie,
   • Motor: ATP aangedreven NaK pomp herstelt de Na influx en K efflux  (3:2), deze wordt geremd door Digitalis
   • Dynamo: Na+ gradient drijft NaCa pomp aan die Ca2+ (3:1) aan of afvoert. Het effect van Digitalis komt door bovenstaande Na modulatie
  • Fase 4-PM: in pacemaker cellen lekken Na de cel in (diastolisch depolarisatie) en initieren fase 0

Risico factoren

  • Cardiale pathologie
  • Anti-aritmica
  • Microvasculair (DM)
  • Homeostase afwijkingen: pH, CO2, electrolietstoornisssen, (endogene/exogene) catecholamines (zie Chococash)
  • Vasculaire of luchtweg interventies en anesthesie

Behandeling

  • Basis regels:
   1. Behandel aritmie alleen bij HD voordeel
   2. Electriciteit heeft de voorkeur omdat anti-aritmica aritmogeen zijn en vaak negatief inotroop. Gedenk wel de meerwaarde van de “atrial kick”
    1. Tachycardie cardioverteren
    2. Bradycardie pacen
    3. Tachycardie of re-entry overpacen kan acceleratie en aritmie veroorzaken (bij voorkeur uitvoering door de cardioloog)
   3. Optimaliseer (bij Mg is intracellulair relevant en ongeacht serumspiegel, stel K hoog in op >4mmol/L)
   4. Behandel de ischemie: β-block, PCI, IABP, opereer en pace
   5. Overweeg: iatrogene oorzaken (antidepressiva, antiepileptica en verdoving)

Antiaritmica worden op IC hetzelfde toegepast als daarbuiten (er is geen specifieke IC literatuur):

 • Klasse 1: Na kanaal blokkers (diffuus): Lidocaine, Phenytoine, Quinidine
 • Klasse 2: β-Bockers (Sinus- en AV-knoop)
 • Klasse 3: APD (actie potential duration) verhogers (diffuus): Amiodarone, hoog gedoseerd Sotalol, disopyramide
 • Klasse 4: Slow Ca-Blockers (potential prolongation inhibitor) (AV): Verapamil, Diltiazem
 • Overig: Digoxine (NAK pomp) en Adenosine

 Bradycardie

Behandeling van bradycardie:

 • Sinus bradycardie: behoeft zelden behandeling en is soms iatrogeen (cave ischemie). Behandeling kan indirect met Atropine (parasympathicolyse) of direct met Isoprenaline (β-mimeticum)
 • AV Block: bij 12-25% van MI, mn inferoposterior
  • Veilig:
   • 1e Graad: >210ms
   • 2e Graad Mobitz I (Wenkebach): PR verlengt tot uitval optreedt: in AV
    • Prodroom van progressie: (bij brede complexen of ischemie is er een indicatie voor een tijdelijke pacemaker):
   • 2e Graad Mobitz II: normaal PR enplots uitval
   • 3e Graad: Totaal block = dissociatie
  • In een anterior infarct kan een laag gradig block plotseling progressie vertonen met LV dysfunctie
 • Bundle Branch block:
  • Type:
   • RBBB: right: breed complex, RR’in V1, slurred S in V4-6 & ∆ST V1-3
   • LBBB: left: breed complex, geen RR’in V1 en wel RR’in V4-6
  • Nieuwe LBBB duidt mogelijke ischemie
  • Tijdelijke pacing is geindiceerd bij BBB met gr.1 AV Block, bij bifasciculair Block en bij wisselend Block
  • Blocks in het kader van endocarditis: berucht voor progressie

 SVT

 • Diagnostiek:
  • Adenosine i.v. of Carotis massage (mits twee carotiden) kan diagnostisch helpen door AV block te vergroten waardoor alleen SVT normaliseert
  • De CVD curve kan afwezige A-golf (fibrilleren)
  • De CVD curve kan Canon A-wave vertonen (dissociatie of pulmonale hypertensie)
 • Typering:
  • Sinus Tachycardie: regelmaat en vast PR: compensatoir, behandel oorzaak
  • SVT: 10% automatisch (ectopisch), 60% AV knoop re-entry en 30% AV elders re-entry
  • Paroxysmaal Atriale Tachycardie: meestal Digoxine intoxicatie of anatomisch (staken en evt Adenosine geven) (cave β-Blocken, vaak is er  COPD)
  • Atriale flutter:
   • Atriaal negatieve zaagtand 300pm (1 per blok, soms klein en dan door terug zoeken op ½ of 1/3 van P-P) in II, III, AVF
   • Ventriculaire respons (vermenigvuldigen met X geeft 300 door 1:X geleiding
   • DD Long embolie of vullingstoestand
   • Behandeling:
    • Evt eerst met Digoxine naar atrium fibrilleren converteren wat makkelijker electroconverteert
    • Electrocardioversie (cave antistollen voor- en achteraf)
  • Atrium fibrilleren: best te beoordelen in II en V1
   • Doelen bij behandeling:
    1. Rythm control (conversie naar SR)
    2. Rate control
    3. Embolie preventie
    4. Oorzaak behandelen (onbehandeld maakt deze conversie soms moeilijk)
   • Rythm control:
    1. Electocardioversie, eventueel aangevuld door Amiodarone
    2. Chemisch cardioversie:
     1. Amiodarone 5mg/kg slow
     2. Evt K-channel blocker Ibutilide (Torsade de Pointes risico)
     3. MgSO4 perioperatief
   • Rate control:
    • Digoxine duurt het langst voor effect
    • β-Blocker
    • Verapamil (0.075mg/kg slow push) snel effect maar negatief inotroop, nooit met β-Blocker of bij accessoire geleiding of breed complex
    • Digoxine met Atenolol
    • Amiodarone (op IC)
    • Indien refractair: ablatie en pacing
    • Na cardiothoracale chirurgie:
     • Amiodarone 1dd600mg po 1wk preoperatief profylactisch
     • Amiodarone iv de eerste 48 uur post operatief profylactisch
     • Sotalol profylactisch vanaf 24-48 uur preoperatief
     • Ibutilide (K kanaal blokker) ter conversie mits geen decompensatie
 • AV Nodal re-entry tachycardia: regulair >150 bpm met pseudo S golven in de onderwand (eigenlijk retrograde P aansluitend op QRS)
  • Etiologie: ontstaat als de langzaam depolariserende snel repolariserende ectopisch wordt aangezet
  • Behandeling:
   • Initieel:
    • Adenosine (tenzij Gr 2-3 AV block 3>6>12 mg (1>2>4ml) met twee minuten wachttijd)
    • Of carotis massage (zijn er 2 open caroti?) kunnen converteren
   • Bij recidivering Verapamil ter conversie en preventie
   • β-Blocker of Sotalol
 • Accessore AV entry (Wolff-Parkinson-White syndrome (WPW): small of breed
  • Etiologie: accessoire AV bundel met (antergrade) premature ventriculaire respons getekend door pre-excitatie of (retrograde) re-entry
  • Behandeling:
   1. Adenosine of Carotis massage (unicaroot?) vertragen of cardioverteren
   2. Verapamil (nooit bij breed complex, zie VT), Diltiazen en β-Blocker kunnen helpen
   3. Nooit Digoxine: versnelt mogelijk de refractaire periode van accessoire bundel en atrium

VT

 • Extrasystole wijzen op cardiale pathologie of irritatie
  • Corrigeer electrolieten
  • Beoordeel de positie van lijnen
 • Aanpak VT:
   • bij HD instabiliteit cardioverteren
   • bij HD stabiliteit 12 afleidingen beoordelen
    • DD abberant geleide SVT). Aanwijzingen:
     • QRS >140ms en p > 170bpm past eerder bij VT
     • QRS van dezelfde vorm als vooraf past eerder bij SVT
     • Infarcten in de VG wijzen sterk op VT
 • Non-sustained VT (2 slagen tot 30s), behandeling:
  • Asymptomatisch met normale linker ventrikel functie: laag risico (mortaliteit/VT), behandel als extrasystole
  • Bij recidivering of output verlies behandelen: causaal, Lignocaine of Amiodarone en eventueel ventriculair pacen (vooral bij ontstaan in bradycardie)
  • Bij ischemie met <40% ejectie fractie: hoog risico (mortaliteit/VT), corrigeer bijdragende factoren, overweeg met cardioloog revascularisatie, antiaritmica en een ICD
  • Praktijk: magnesium
 • Sustained VT (>30s), behandeling:
  • Asymptomatisch (wakker en geen output verlies):
   • Lignocaine (bij monomorfe VT zonder ischemie Procainamide)
   • Bij uitblijven resultaat: electrocardioversie
  • Refractair VT of VF: Overweeg pacen, IABP, Amiodarone, Bretylium (versterkt catecholamine werking), revascularisatie, intubatie, maar ook bij een slechte ventrikel functie overwegen niets te doen
 • Elke VT binnen 48 uur na ischemie is een omineus prodroom waarvoor cardiologische consultatie nodig is
 • SVT met abberante geleiding: geen Verapamil wegens ernstig falen als het toch VT is, liever Lidocaine of Procainamide
 • Een ICD
  • Is geen contraindicatie voor transcutaan cardioverteren
  • Verlengen overleving: bij slechte ventrikel functie samen met opwekbaar VT (bij ventrikel stimulatie onderzoek), syncope of ejectie fratie links <40%
 • Ablatie kan zin hebben bij: right ventricular outflow tract VT (LBBB, rechter as, reagerend op adenosine), idiopatic left VT (RBBB, rechter as, reageert op Verapamil !?) of bunle branch re-entry VT (LBBB, symcode en gedilateerde myopathie)
 • Torsade de pointes:
  • Fysiologie: tijdens repolarisatie (QTc) is de ventrikel kwetsbaar voor partiele depolarisatie (VF), als deze fase verlengd is neemt het risico toe. PVC kort na normaal QRS geeft extra verlenging, wanneer dan R-op-T valt ontstaat VF in een kort lang kort trio. Dit is paroxysmaal en prodroom voor VF en dood.
  • Etiologie:
   • Electroliet imbalans (Mg!)
   • Antiaritmica, Antipsychotic, Antibiotica en Toxines
   • Ischemie
   • Bradycardie
   • Erfelijk lang QTc
  • Therapie: Causaal en eventueel tijdelijk pacen

[terug naar PACT overzicht]

Print Friendly, PDF & Email